zarezerwuj apartament
w 15 minut


REGULAMIN


Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich możliwe jest dokonanie rezerwacji apartamentów dostępnych poprzez serwis goodnights.pl.

Warunki rezerwacji

Dokonanie rezerwacji możliwe jest za pomocą karty kredytowej lub elektronicznego przelewu bankowego. Akceptowane formy płatności są określone każdorazowo przez właścicieli apartamentów.
LRezerwację uznaje się za dokonaną w momencie wpłynięcia opłaty rezerwacyjnej na konto serwisu goodnights.pl.
Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna. W szczególnych sytuacjach serwis goodnights.pl moża zgodzić się na zwrot opłaty i anulowanie rezerwacji. Z zamiarem anulowania rezerwacji prosimy niezwłocznie kontaktować się z serwisem goodnights.pl.

Powinności klienta

Właściciel ma prawo zażądać zapłaty za rezerwację w złotówkach. Jeśli zgodzi się na przyjęcie innej waluty będzie to tylko wyrazem jego dobrej woli.
Doba noclegowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00. O ile klient nie umówi się inaczej z właścicielem, w dniu wyjazdu zobowiązany do opuszczenia apartamentu do godziny 12.00.
ILiczba osób przyjeżdżających do apartamentu jest ograniczona do podanej na voucherze. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób podaną na voucherze, właściciel apartamentu może odmówić wydania kluczy. Serwis goodnights.pl zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy osobom po wpływem alkoholu, środków odurzających lub stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia.
Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym. Nie jest szkodą w rozumieniu prawa cywilnego zwykłe zużycie rzeczy wynikające z normalnej eksploatacji. Mycie naczyń i sprzętów kuchennych nie jest wliczone w sprzątanie końcowe.
Ewentualne uszkodzenia czy też braki w wyposażeniu apartamentu powinny być zgłoszone właścicielowi bezpośrednio po przyjeździe. Klient powinien również zgłosić wszelkie szkody spowodowane przez siebie podczas pobytu. Ich równowartość pokrywana jest przez klienta.Właściciel apartamentu decyduje o sposobie zadośćuczynienia.

Siła wyższa

W przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, właściciel rezerwuje sobie prawo do anulowania umowy lub zaproponowania klientowi obiektu zastępczego. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

Zwierzęta

Jeśli przy opisie apartamentu znajduje się ikonka przedstawiająca psa, istnieje możliwość zabrania ze sobą psa albo kota. Klienci są zobowiązani do zadośćuczynienia za wszystkie szkody spowodowane przez zwierzęta.

Rachunki, Faktury VAT

Na żądanie klienta, właściciel apartamentu zobowiązany jest wystawić fakturę VAT lub rachunek, obejmujący wydatek całkowity (związany z wynajmem), poniesiony przez klienta.

Rezerwacje 'last minute'

Rezerwacja last minute to rezerwacja w której termin przyjazdu przypada w ciągu najbliższych 5 dni. Przed rozpoczęciem procesu rezerwacji klient zobowiązany jest do skontaktowania się z właścicielem apartamentu w celu potwierdzenia możliwości dokonania rezerwacji.

Prawa własności, postanowienia końcowe

Wszelkie informacje, elementy graficzne, znaki lub nazwy handlowe, logo znajdujące się w serwisie goodnights.pl są chronione prawami autorskimi.
IPortal nie odpowiada za zamieszczenie przez zamawiającego na swojej stronie internetowej jakichkolwiek treści lub materiałów graficznych sprzecznych z prawem, naruszających dobre obyczaje oraz prawa osób trzecich.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualne i nieprawdziwe dane dotyczące obiektu, przekazane mu przez zamawiającego.

Domniemuje się, iż klient dokonując rezerwacji poprzez serwis goodnights.pl, zapoznał się z powyższym regulaminem oraz zaakceptował jego postanowienia.